Education & Training Sub-Committee

Education & Training Sub-Committee


Coordinator
Mr. Ramsaran Bhandari

Member
Mr. Prakash Bahadur Kayastha

Member
Mrs. Sangita K.C Rawal

Member
Mr. Ramhari Acharya

Member
Mr. Surath Bahadur Harisaran

Member
Mr. Kedhar Bahadur Chhetri

Member
Mr. Narayan Bhakta Shrestha